STICHTING ALDE FRYSKE PLEATSEN

Adresgegevens

Stichting Alde Fryske Pleatsen
p/a Felling 6
8912 CG LEEUWARDEN0511539420

RSIN Nummer: 855486806

Doelstelling

De stichting heeft als doel:

Het verwerven van karakteristieke en of monumentale, dan wel uit historisch oogpunt, belangwekkende boerderijen met aan- en toebehoren, in de provincie Fryslân’, ten einde deze te restaureren, in stand te houden en beschikbaar te stellen ten behoeve van maatschappelijke functies waarbij het oorspronkelijke karakter van het gebouw blijft behouden;

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

G. Kooistra (vz)
G. van Drooge (penn.)
R. van der Wal (lid)
T. de Boer (secr)
S. van der Zwaag. (lid)Beloningsbeleid:
De bestuurleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning.Hoofdlijn beleidsdoelstelling

Het verwerven en exploiteren van een Rijksmonumentale boerderij t.b.v. een cultureel / maatschappelijke toepassing.
Er wordt geld geworven van donateurs, instellingen, overheden en andere geldschieters.
Met de verworven gelden wordt de boerderij in 2016 gerestaureerd en geschikt gemaakt voor een nieuwe cultureel/maatschappelijke toepassing. De boerderij zal daartoe verhuurd worden aan een stichting met voornoemde doelstelling. Met de gegenereerde huurinkomsten wordt de boerderij daarna in stand gehouden.

Jaar verslag en staat van Baten en Lasten: hieronder